OM MIG  
  • White LinkedIn Icon

Anna Thollin

HANDLEDARE & KONSULT
Telefon:

+46(0)73 960 1153

Email:

anna@thollinhandledning.se 

Företag:

Thollin Handledning & Konsultation AB

ERFARENHET

Jag har arbetat inom det psykosociala yrkesfältet sedan 2001. Jag är utbildad socionom, handledare, nätverksledare och har under åren byggt på min kompetens med bland annat ledarskapsutbildningar, systemiska vidareutbildningar samt BBIC och Signs of Safety utbildning. 

Under mitt yrkesliv så här långt har jag hunnit med att arbeta som socialsekreterare i en rad olika funktioner (barn och unga, familjehemsvård, mottagningsverksamhet, jour och beredskap). Jag har också arbetat i olika samordnarfunktioner som utvecklings- och kvalitetsansvarig inom socialtjänsten. Sedan 2010 har jag arbetat som chef inom socialtjänsten både för myndighet samt behandlande och förebyggande verksamheter. Sedan några år tillbaka kombinerar jag mitt arbete inom kommunal verksamhet med handledar- och konsultuppdrag i mitt egna företag Thollin handledning & konsultation AB. 

UTBILDNINGAR

I samverkan med kollegor kan jag erbjuda mer omfattande utbildningar som:

Grundutbildning i systemiskt tänkande och praktik

Nätverksledarutbildning.

 

För övriga förfrågningar avseende endagsutbildningar i samtalsmetodik samt konflikthantering kontakta mig så diskuterar vi vilka behov just din verksamhet har.

GRUPPHANDLEDNING

Innebär att vi i handledning skapar ett forum där det finns utrymme för att under trygga former skapa en känsla av sammanhang. Hur kan jag förstå min egen, kollegans eller klienten/patienten/kundens situation utifrån olika perspektiv? Hur kan jag på bästa sätt hantera de utmaningar jag ställs inför som yrkesperson. Och sist men inte minst, var hittar jag min energi, meningsfullheten och kraften som behövs för att förändra mönster hos mig själv eller andra? Handledningen med mig är strukturerad med en tydlig inledning och avslutning samt utvärdering vid varje tillfälle. Kreativa metoder, kort och bilder används för att väcka nyfikenheten och kreativiteten till liv i handledning. 

CHEFSSTÖD & KONSULTATION

Att vara chef eller ha en ledande roll och funktion innebär mycket ansvar och formellt mer makt i förhållande till de människor man ska leda. När det råder balans mellan hur mycket ansvar man har i förhållande till hur stora möjligheter man har att påverka sin situation är allt gott. Vanmakt kan uppstå när vårt handlingsutrymme begränsas och när ansvaret överskuggar möjligheterna att påverka. Jag erbjuder individuellt samt gruppstöd till chefer, samordnare och 1:e funktioner. I handledningen eller konsultationen utforskar vi handlingsutrymmet hos dig som individ samt jobbar med konkreta frågeställningar som kan uppstår i förhållande till personal, verksamhetsfrågor och kollegor.    

Jag erbjuder handledning, konsultation och utbildning riktat till yrkesgrupper inom framförallt psykosociala verksamheter. Det kan vara personal inom socialtjänsten, skolan, vården, privata och statliga institutioner och företag samt frivilliga organisationer och stiftelser. Den gemensamma nämnaren är människor som möter andra människor i en stödjande, behandlande, utredande eller serviceinriktad roll och funktion.

 

Referenser lämnas i samband med uppdragsförfrågan.

UPPDRAG
 
 
 
 

Min målsättning som handledare och konsult är att ge stöd som gör skillnad, föder nyfikenhet och skapar engagemang hos gruppen eller individen. Jag arbetar för att de jag möter i handledning eller konsultation ska gå från samtalen med fler perspektiv och tillräckligt med energi för att våga prova sig fram. 

 

”Man vet inte vad man saknat, förrän man har det”. Det är en omskrivning av ett känt ordspråk, "Man vet inte vad man har förrän man förlorat det", som jag inspireras av att tänka på i sammanhanget handledning och yrkesmässigt stöd. Det är ingen självklarhet att handledning alltid gör gott. Men när man delar glädje och svårigheter, motgångar och framgångar i ett yrkesmässigt samtal kollegor emellan, kan kraften i det delandet och de gemensamma tankarna ibland få oss att växa som yrkespersoner. Växa på ett sätt vi inte hade gjort om erfarenheterna och kunskapen vi har i oss stannat kvar i oss istället för att delas med andra.  

 

Jag utgår från ett systemiskt perspektiv i mitt arbete. Min drivkraft är att arbeta med grupper och individer som genom sin yrkesroll vill påverka och bidra till en positiv förändringsprocess hos sig själva som yrkespersoner och hos de människor de möter.