top of page
  • White LinkedIn Icon
Anna Thollin Psykoterapeut Sexolog Handledare i Stockholm & Gävle

Anna Thollin

PSYKOTERAPEUT, SEXOLOG & HANDLEDARE
Telefon:

+46(0)73 960 1153

Email:

anna@thollinhandledning.se 

Företag:

Thollin Handledning & Terapi AB

OM MIG
OM MIG

Som psykoterapeut och handledare har jag ägnat mitt yrkesliv åt att arbeta med relationer och förändringsprocesser och det upphör aldrig att väcka min nyfikenhet. Människor behöver människor för att må bra och för att bättre förstå något om vad det betyder att leva och utvecklas. Jag tycker om att likna relationen mellan mig och de jag möter i mitt arbete som reskamrater. När jag möter en individ eller ett par i terapi eller när jag börjar jobba med en ny handledningsgrupp så startar vi en utforskande resa tillsammans mot ett gemensamt mål. Så låt resan börja….

MIN ERFARENHET & KOMPETENS

Jag är utbildad till socionom med grundläggande utbildning i psykoterapi. Jag är även utbildad till sexolog vid Marie Cederschiölds Högskola och handleder personal i psykosociala verksamheter. Jag driver sedan 2013 mitt eget företag Thollin handledning & terapi AB med mottagningar i Stockholm och Gävle.

PSYKOTERAPI

Jag arbetar med individer, par och familjer utifrån grundidén att vi alla är summan av våra relationer.  I terapin ger vi oss ut på en utforskande resa där vi tillsammans försöker förstå vilka hållplatser som är eller har varit betydelsefulla i livet för just dig. Med utgångspunkt i tankar och känslor här och nu arbetar vi sedan i terapin för att livet utanför terapirummet ska fungera så bra som möjligt.  

TERAPI
TID & RUM

Innan en terapi startar har vi ett orienterande samtal där vi pratar om förutsättningarna för terapi, upplägg, tider och kostnad. All terapi kan erbjudas på plats i mina lokaler i Gävle och Stockholm, eller online via digitala plattformar om så önskas. 

Anna Thollin Psykoterapeut Sexolog Handledare i Stockholm & Gävle
INDIVIDUALTERAPI

I individualterapi är det du som är i fokus. När livet och våra relationer kräver mer av oss än vi kan ge kan det kännas hopplöst. Med min hjälp navigerar vi oss fram i det som är din verklighet. Vi utforskar dina erfarenheter av att hantera utmaningar i livet och arbetar i terapin med att förstå vad som kan vara hjälpsamt här, nu och framåt. Vid förfrågningar om terapi samtalar vi förutsättningslöst vid ett tillfälle om hur vi ska lägga upp arbetet tillsammans. En session varar i 45 min.

FAMILJETERAPI

Jag välkomnar familjer i terapeutiska samtal som syftar till att få relationerna i familjen att fungera bättre med grund i hur vi kommunicerar och relaterar till varandra i familjen. Problem som dyker upp kan handla om kriser i samband med småbarnsperioder, konflikter i parrelationen utifrån föräldraskapet under eller efter en separation eller hur det fungerar mellan syskonen i familjen. Jag möter både barn och vuxna utifrån vad vi inledningsvis bestämmer tillsammans. Jag möter också vuxna barn och föräldrar samt syskon som vill reparera och utveckla sina relationer i vuxen ålder med hjälp av en utomstående terapeut. 

Anna Thollin Psykoterapeut Sexolog Handledare i Stockholm & Gävle
PARTERAPI

I terapi med par utforskar jag inledningsvis hur parrelationen upplevs av båda parter med några teman i fokus som handlar om kommunikation, intimitet/sexualitet och vi-känsla. Därefter arbetar vi med de frågor eller utmaningar som ni som par är mest upptagna av och önskar få tillstånd en förändring kring. Jag hjälper er som par att komma till tals som individer och att lyssna ordentligt på varandra med syfte att kunna mötas på ett hjälpsamt sätt. Frågor som är vanliga i parterapi kan handla om hur det blir när man bråkar. Kommunikation och samarbete mellan paret i vardagen. Men också tillitsbrist i relationen efter en otrohet. Utmaningar kring  närhet, intimitet och sex är också vanliga teman i parterapi . En session är 90 minuter lång.

Anna Thollin Psykoterapeut Sexolog Handledare i Stockholm & Gävle
SEXOLOGI

Sex, intimitet och lust är ämnen som jag arbetar med på min mottagning. Jag möter par och individer som behöver rådgivning och hjälp kring frågor som rör sexualitet och närhet. Jag jobbar med teman som rör: lust och sexuell identitet, sexuella dysfunktioner som erektionsproblem och smärtor vid samlag. Jag möter även personer som upplever att de har en beroendeproblematik knutet till sex eller som utsätter sig själv eller andra för sexuella risker. Vi arbetar då terapeutiskt och utforskande med orsakerna till de svårigheter som uppstår men också med ett tydligt fokus på att förändra de mönster som skadar eller hämmar möjligheterna till ett tillfredsställande sexuellt liv. 

SEXOLOGI
HANDLEDNING
HANDLEDNING

Som handledare ger jag guidning och stöd som gör skillnad, föder nyfikenhet och skapar engagemang och delaktighet hos gruppen eller individen. Jag arbetar för att de jag möter i handledning ska gå från samtalen med fler perspektiv och tillräckligt med energi för att våga prova sig fram i sin yrkesroll. Jag utgår från ett systemiskt perspektiv i mitt arbete. Min drivkraft är att arbeta med grupper och individer som genom sin yrkesroll vill påverka och bidra till en positiv förändringsprocess hos sig själva som yrkespersoner och hos de människor de möter.

GRUPPHANDLEDNING

Innebär att vi med gruppens samlade erfarenheter som utgångspunkt skapar ett forum där det finns utrymme för att under trygga former skapa en känsla av sammanhang. Hur kan jag förstå min egen, kollegan eller klienten/patienten/brukarens situation utifrån olika perspektiv? Hur kan jag på bästa sätt hantera de utmaningar jag ställs inför som yrkesperson. Och sist men inte minst, var hittar jag min energi, meningsfullheten och den kraft som behövs för att förändra mönster hos mig själv eller andra? Handledningen med mig är strukturerad med en tydlig inledning och avslutning samt utvärdering vid varje tillfälle. Kreativa metoder, kort och bilder används för att väcka nyfikenheten och kreativiteten till liv i handledning. 

Anna Thollin Psykoterapeut Sexolog Handledare i Stockholm & Gävle
CHEFSHANDLEDNING

Att vara chef eller ha en ledande roll i en grupp eller organisation innebär mycket ansvar och formellt mer makt i förhållande till de människor man ska leda. När det råder balans mellan hur mycket ansvar man har i förhållande till hur stora möjligheter man har att påverka sin situation är allt gott. Vanmakt kan uppstå när vårt handlingsutrymme begränsas och när ansvaret överskuggar möjligheterna att påverka. Jag erbjuder individuellt samt gruppstöd till chefer, samordnare och 1:e funktioner. I samtalen utforskar vi ditt och/eller gruppens handlingsutrymme samt jobbar med konkreta frågeställningar som kan uppstår i förhållande till personal, verksamhetsfrågor och organisation.

ORGANISATIONS
UTVECKLING

Jag erbjuder riktat stöd till yrkesgrupper inom det psykosociala yrkesfältet. Den gemensamma nämnaren är människor som möter andra människor i en ledande, stödjande, behandlande, utredande eller serviceinriktad roll och funktion. Uppdragen är ofta tidsbegränsade med en tydlig ram och kan handla om:

  • Coaching av ledare och ledningsgrupper

  • Teamutveckling

  • Konflikt - och krisupplösning

KONTAKT
bottom of page