top of page
  • White LinkedIn Icon
Annas hemsida-04.jpg

Anna Thollin

HANDLEDARE & TERAPEUT
Telefon:

+46(0)73 960 1153

Email:

anna@thollinhandledning.se 

Företag:

Thollin Handledning & Terapi AB

OM MIG
OM MIG

Som terapeut och handledare har jag ägnat mitt yrkesliv åt att arbeta med relationer och förändringsprocesser och det upphör aldrig att väcka min nyfikenhet. Människor behöver människor för att må bra och för att bättre förstå något om vad det betyder att leva och utvecklas. Jag tycker om att likna relationen mellan mig och de jag möter i mitt arbete som reskamrater. När jag möter en individ eller ett par i terapi eller när jag börjar jobba med en ny handledningsgrupp så startar vi en utforskande resa tillsammans mot ett gemensamt mål. Så låt resan börja….

MIN ERFARENHET & KOMPETENS

Jag är utbildad till socionom, handledare, nätverksledare och familjeterapeut och jag driver mitt eget företag, Thollin handledning & terapi AB där jag använder mina utbildningar och yrkeserfarenheter inom flera olika yrkesfält.  Min yrkesbana startade inom socialtjänsten där jag arbetat både som utredare, familjebehandlare och chef inom framför allt barn och ungdomsvården samt familjehemsvården.  Sedan 2013 arbetar jag främst som handledare/utbildare till personal som arbetar med psykosociala frågor samt som privatpraktiserande terapeut till individer, par och familjer. 

SAMARBETSPARTNERS & MÅLGRUPPER

I rollen som handledare och utbildare samarbetar jag med kommuner och stadsdelar inom psykosociala verksamheter, framför allt socialtjänst, skola och behandlingshem. Jag möter även personal inom hälso- och sjukvården samt privata organisationer och stiftelser inom bland annat familjehemsvården, kvinnojourer och kriscentrum för män. I min terapeutiska verksamhet välkomnar jag individer, par, familjer och släkt då min utbildning och erfarenhet som samtalsterapeut är riktad mot familj - och relationsorienterad psykoterapi.

HANDLEDNING

Som handledare ger jag guidning och stöd som gör skillnad, föder nyfikenhet och skapar engagemang och delaktighet hos gruppen eller individen. Jag arbetar för att de jag möter i handledning ska gå från samtalen med fler perspektiv och tillräckligt med energi för att våga prova sig fram i sin yrkesroll. Jag utgår från ett systemiskt perspektiv i mitt arbete. Min drivkraft är att arbeta med grupper och individer som genom sin yrkesroll vill påverka och bidra till en positiv förändringsprocess hos sig själva som yrkespersoner och hos de människor de möter.

HANDLEDNING
GRUPPHANDLEDNING

Innebär att vi med gruppens samlade erfarenheter som utgångspunkt skapar ett forum där det finns utrymme för att under trygga former skapa en känsla av sammanhang. Hur kan jag förstå min egen, kollegan eller klienten/patienten/brukarens situation utifrån olika perspektiv? Hur kan jag på bästa sätt hantera de utmaningar jag ställs inför som yrkesperson. Och sist men inte minst, var hittar jag min energi, meningsfullheten och den kraft som behövs för att förändra mönster hos mig själv eller andra? Handledningen med mig är strukturerad med en tydlig inledning och avslutning samt utvärdering vid varje tillfälle. Kreativa metoder, kort och bilder används för att väcka nyfikenheten och kreativiteten till liv i handledning. 

Annas hemsida-02_edited_edited.jpg
CHEFSHANDLEDNING

Att vara chef eller ha en ledande roll i en grupp eller organisation innebär mycket ansvar och formellt mer makt i förhållande till de människor man ska leda. När det råder balans mellan hur mycket ansvar man har i förhållande till hur stora möjligheter man har att påverka sin situation är allt gott. Vanmakt kan uppstå när vårt handlingsutrymme begränsas och när ansvaret överskuggar möjligheterna att påverka. Jag erbjuder individuellt samt gruppstöd till chefer, samordnare och 1:e funktioner. I samtalen utforskar vi ditt och/eller gruppens handlingsutrymme samt jobbar med konkreta frågeställningar som kan uppstår i förhållande till personal, verksamhetsfrågor och organisation.

ORGANISATIONS
UTVECKLING

Jag erbjuder riktat stöd till yrkesgrupper inom det psykosociala yrkesfältet. Den gemensamma nämnaren är människor som möter andra människor i en ledande, stödjande, behandlande, utredande eller serviceinriktad roll och funktion. Uppdragen är ofta tidsbegränsade med en tydlig ram och kan handla om:

  • Coaching av ledare och ledningsgrupper

  • Teamutveckling

  • Konflikt - och krisupplösning

TERAPI

Jag arbetar med individer, par och familjer utifrån grundidén att vi alla är summan av våra relationer.  I terapin ger vi oss ut på en utforskande resa där vi tillsammans försöker förstå vilka hållplatser som är eller har varit betydelsefulla i livet för just dig. Med utgångspunkt i tankar och känslor här och nu arbetar vi sedan i terapin för att livet utanför terapirummet ska fungera så bra som möjligt.  

TERAPI
TID & RUM

Innan en terapi startar har vi ett orienterande samtal där vi pratar om förutsättningarna för terapi, upplägg, tider och kostnad. All terapi kan erbjudas på plats i mina lokaler i Gävle och Stockholm, eller online via digitala plattformar om så önskas. 

Annas hemsida-11_edited.jpg
INDIVIDUALTERAPI

I individualterapi är det du som är i fokus. När livet och våra relationer kräver mer av oss än vi kan ge kan det känns hopplöst. Med min hjälp navigerar vi oss fram i det som är din verklighet. Vi utforskar dina erfarenheter av att hantera utmaningar i livet och arbetar i terapin med att förstå vad som kan vara hjälpsamt här, nu och framåt. Vid förfrågningar om terapi samtalar vi förutsättningslöst vid ett tillfälle om hur vi ska lägga upp arbetet tillsammans. En session varar i 45 min.

FAMILJETERAPI

Jag välkomnar familjer och släktningar i terapeutiska samtal som syftar till att få relationerna i familjen att fungera bättre med grund i hur vi kommunicerar och relaterar till varandra i familjen. Problem som dyker upp kan handla om kriser i samband med småbarnsperioder, konflikter i parrelationen utifrån föräldraskapet under eller efter en separation eller hur det fungerar mellan syskonen i familjen. Jag möter både barn och vuxna utifrån vad vi inledningsvis bestämmer tillsammans. Jag möter också vuxna barn och föräldrar samt syskon som vill reparera och utveckla sina relationer i vuxen ålder med hjälp av en utomstående terapeut. 

Annas hemsida-06_edited.jpg
PARTERAPI

I terapi med par utforskar jag inledningsvis hur parrelationen upplevs av båda parter med några teman i fokus som handlar om kommunikation, intimitet och vi-känsla. Därefter arbetar vi med de frågor eller utmaningar som ni som ett par är mest upptagna av.

NÄTVERKSMÖTEN

Jag har flerårig erfarenhet av att arrangera och leda nätverksmöten där du/ni med min hjälp bjuder in betydelsefulla människor i nätverket till ett samtal. Syftet kan vara att tillsammans arbeta kring att lösa ett problem i familjen eller få stöd i att mötas kring en svår situation. Teman som är vanliga på nätverksmöten kan vara, samarbetsfrågor kring barn efter en separation, missbruk eller psykisk ohälsa i familjen samt oro kring en ensamstående eller åldrande förälder. 

Annas hemsida-09_edited_edited.jpg
UTBILDNINGAR

Jag erbjuder kortare eller längre utbildningar och föreläsningar inom en rad olika områden riktade till personal inom psykosociala verksamheter samt till företag och organisationer som vill fylla på med kunskap och skapa underlag för nya samtal på arbetsplatsen.

 

Några teman i urval:

  • Systemisk grundutbildning

  • Nätverksledarutbildning

  • Samtal med barn

  • Konflikthantering på arbetsplatsen

  • Samspelet mellan ledarskap och medarbetarskap

  • Hur utvecklar vi och bibehåller ett gott gruppklimat på arbetsplatsen? 

 

Kontakta mig för att diskutera och skräddarsy era utbildningsönskemål.

UTBILDNINGAR
KONTAKT
bottom of page